PRIHLÁSENIE
KOŠÍK: 0.00 €

Reklamácia tovaru

 

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho prostredníctvom stránky www.herrenwald.sk a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

 

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne po zistení vady tovaru a to informovaním na e-mail obchod@herrenwald.sk . V opačnom prípade kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady tovaru.

 

Nároky z vád tovaru zanikajú:

 1. ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku kupujúcim;
 2. ak boli tieto spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 3. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;
 4. ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;
 5. ak boli tieto spôsobené zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar;
 6. ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 

Kupujúci je povinný:

 1. prevziať objednaný tovar;
 2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu;
 3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:

 1. dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene;
 2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na použitie.


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Od 15. 2. 2016 vzniká možnosť uplatniť si svoje práva voči nám aj formou alternatívneho on-line riešenia, ktoré zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov (RSO). Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní. V prípade potreby nás môžete kontaktovať kedykoľvek na obchod@herrenwald.sk